Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő változásokról

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015.március 1-től jelentősen átalakul, a járási hivatalok hatáskörébe kerül az aktív korúak ellátása, azaz a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. A rendszeres szociális segély a korábbi formában nem lesz része már a szociális ellátórendszernek.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:

a támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege a 2014.évhez hasonlóan 22.800 Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás:

az egészségkárosodottak és a gyermekük felügyeletét megoldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülnek a – rendszeres szociális segély helyébe lépő – egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben.

Az aktív korú személy két jogcím alapján válhat jogosulttá az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra:

– aki a Szociális törvény alapján egészségkárosodott személynek minősül, vagyis az az aktív korú személy, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, aki legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

– aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, valamint a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át (25.650,- Ft) nem haladja meg és a családnak vagyona nincs. A kérelmező által lakott lakás nem minősül vagyonnak

Az aktív korúak ellátásának folyósításáról 2015.március 05-ig a települési önkormányzat jegyzője, majd azt követően a kormányhivatal gondoskodik.

Az aktív korúak ellátása iránti kérelmet be lehet nyújtani:

– a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalban

– kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál

– a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó  járási munkaügyi kirendeltségen

 

Az ellátások kapcsán felmerülő kérdéseikkel forduljanak a  járási hivatal munkatársaihoz, valamint a települési ügysegédekhez, akik készségesen állnak rendelkezésükre.

 

Zámbó Tiborné, hivatalvezető

Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 222