Tájékoztató az adóelőleg csökkentéséről

Tisztelt Adózók!

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évi adóelőleg csökkentés lehetőségéről /KATA adózókon kívül nyilatkozat alapján vehető igénybe/

Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

A Korm. rendelet Gazdaság Védelmi Akcióterv kiegészítő intézkedését képezi.

A Korm. rendelet szerint a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék,ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

Mezőszentgyörgyön a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó 16/2015.(XI.30.) önkormányzati rendeletben megállapított adómérték 2 százalék.

A fentiekre tekintettel azon vállalkozó, akinek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 4 milliárd forintot, az jogosult adóelőleg csökkentés igénybevételére.

A Korm. rendelet szerinti jogosultság megállapításakor

  • a beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok,
  • a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai,
  • a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést kell figyelembe venni.

Az adóelőleg csökkentése nem alanyi jogon jár, hanem a vállalkozónak nyilatkozatot kell tennie legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kíván az adóelőleg csökkentés lehetőségével.

A nyilatkozat kizárólag elektronikus nyomtatványon az állami adó- és vámhatóságon keresztül nyújtható be.

A nyilatkozat tartalmazza, hogy

  • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
  • Korm. rendelet 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és
  • 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak, továbbá
  • – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét,
  • ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a fenti nyilatkozatban arról is nyilatkozik, hogy olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

A Korm. rendelet szerint a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő és nyilatkozatot tevő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Részletekről a NAV honlapján (https://www.nav.gov.hu)  is tájékozódhat a vállalkozó.

A Korm. rendelet elérhető a https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000639.KOR&dbnum=1 honlapon.

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

dr. Tóth Andrea s.k.

jegyző

Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 228