Óvodai beíratás 2023

ÓVODAI BEIRATKOZÁS A MEZŐSZENTGYÖRGYI GESZTENYÉS ÓVODÁBAN A 2023/2024-ES NEVELÉSI ÉVRE

Értesítem a Mezőszentgyörgyi község lakosságát, hogy:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább négy órában foglalkozáson kell részt vennie.

„8. §  (2) A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”

8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

Intézményünk alapító okirata szerint az integráltan nevelhető sajátos nevelésű gyermekek óvodai felvételére, nevelésére jogosult.

Az óvodába a 2023/2024-es nevelési évben a 2020. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező!

A Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvodában való beiratkozás időpontja:

2023.április 24. – 2023. április 25. 800 – 1600 között.

Helyszín: Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth u. 50.

A beíratás napjára időpont kérhető az alábbi telefonszámokon:

06-22-439-533 és 06-30-700-8082

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül hozzák magukkal:

  • a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítóját, vagy születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek lakcímétigazoló hatósági igazolványt
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • amennyiben a gyermek halmozottan-, hátrányos helyzetű, akkor az igazoló dokumentumot
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, Sajátos Nevelési Igény (SNI) esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét/véleményeket.

Az óvodai felvétel iránti kérelem beiratkozáskor kerül kitöltésre!

Óvodai felvétel:

Óvodai felvételkor a nemzeti köznevelésről 2011. évi CXC. törvény 49.§-ban foglaltak alapján kell eljárni:

49. §(1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

(3)   A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

(3a) Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti.”

A tényleges óvodai ellátás, ide értve az óvodai étkeztetés igénybe vételének időpontját az óvodavezetőnek az óvodai felvételről szóló írásbeli (emailben vagy postai úton) értesítése határozza meg.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők vagy Törvényes Képviselő figyelmét, hogy az a szülő , aki a szülői felügyeletet vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Mezőszentgyörgy, 2023. 03. 23.

Tóthné Turi Mónika – intézményvezető

Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 221