Általános iskola

Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola

8133 Mezőszentgyörgy Kossuth u. 25.
Telefon:
0622/585-040, 585-041
Web: http://eotvoskaroly.hu
Igazgató:
Tóthné Újhelyi Marianna

Iskolánk

A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósítása érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik. A községben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló és tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra. Ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő mezőszentgyörgyi polgároknak!

Iskolánk régen és most

1996-ban az iskola is fölvette Eötvös Károly nevét, s azóta minden áprilisban megrendezzük a környező iskolák diákjainak a nevével fémjelzett tanulmányi versenyt, ahol sportversenyen és tantárgyi versenyeken mérhetik össze tudásukat a gyerekek.

Az iskola legújabb része 2010-ben készült el. Tornateremmel, osztálytermekkel, számítógépteremmel és nyelvi laborral bővült az épület.

Az iskolába tanító pedagógusok mindig is fontosnak tartották, hogy diákjaink gyermekközpontú, gyermekszerető közösségben nőjenek fel, és mindenki képességei legjavát tudja nyújtani. Alapelvünk, hogy egyformán fontosnak ítéljük a gyengébb tanulók felzárkóztatását és a jó képességűek tehetséggondozását. Ennek érdekében a következő lépéseket tesszük:

– pályázatok írása

– képesség-kibontakoztató program

– minőségbiztosítási program

– integrált oktatás

– Útravaló ösztöndíjprogram

– iskolaotthonos oktatás bevezetése

A pályázatokon nyert támogatásokból az évek során sikerült megvalósítanunk:

– természettudományi szaktanterem

– rajz szaktanterem

– nyelvi labor

– számítástechnikai terem

– Ayres fejlesztőterem

– négy terem korszerű berendezése (mobilizálható padokkal)

A tanórákon kívül sokszínű, változatos, érdekes elfoglaltságot kínálunk a gyermekek számára:

Szakkörök:

– német

– rajz

– matematika

– természetkutató

– dráma

– énekkar

– sportkör

– helyi tanulmányi versenyek

Egyéb foglalkozások:

– felvételi előkészítő

– közösségi órák

– fejlesztő órák

– mozgásterápia (Ayres)

– egészségügyi felvilágosítás

– felkészítés körzeti tanulmányi versenyekre

Szabadidős tevékenységek és kirándulások:

– osztálykirándulás

– Föld napi programok ( porta-szépségverseny, kirándulás, vetélkedő, faültetés)

– őszi természettudományi kirándulás (Csodák Palotája, Jövő Háza, Planetárium, Természettudományi Múzeum)

– múzeumi nap

– jutalomkirándulás ( a tanév során 100 ötöst összegyűjtő vagy tanulmányi versenyen eredményesen szereplő diákjaink részére)

– nyári táborozás (minden évben más tájegységet választunk helyszínéül)

– pályaválasztási kiállítás

– színházlátogatás

– úszásoktatás (igény szerint)

Ahhoz, hogy programjaink sikeresen megvalósuljanak elengedhetetlen, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a szülőkkel, az önkormányzattal, az óvodával, egyházakkal és egyéb civil szervezetekkel.

Különösen gyümölcsöző együttműködést sikerült kialakítanunk a székesfehérvári Gorsium Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, melynek kihelyezett tagozatán tanulóink mintegy harmada részesül néptáncoktatásban. Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka színvonalának emelése érdekében a HEFOP 2.1.5 pályázat keretében a tantestület tagjai három magas színvonalú, jó hangulatú tanfolyamon vettek részt. Az itt szerzett tudást és tapasztalatokat maradéktalanul hasznosítani tudjuk az idei tanévben beindított iskolaotthonos rendszerben.

Az iskolaotthonos oktatás programja intézményünkben

Napjainkban az iskolába lépő hatéves kisgyermekek között bizony igen nagy különbség mutatkozik, emiatt a tanulók nem terhelhetőek egyformán. Vannak, akik nagyobb teherbírásúak, könnyebben „veszik az akadályokat”, s vannak olyanok, akik fáradékonyabbak, valamiért lassabban haladnak társaiknál.

Úgy gondoljuk, hogy mindezek a különbségek nem lehetnek akadályai annak, hogy minden gyermek sikerélményhez jusson tanulmányai során. Ezért fontos, hogy egyformán odafigyeljünk mindenkire, a meglévő értékeket erősítsük tanulóinkban, s a bátortalanabb tanulókat is meggyőzzük arról, hogy ők is értékes, fontos tagjai a közösségnek.

Ennek egyik fontos lépése az iskolaotthonos oktatás bevezetése, mely biztosítja a gyerekek egyenletesebb terhelését az egész napos órabeosztással, a tanórákat váltogató változatos szabadidős és sportprogramokkal, melyeken a közösség minden tagja jól érezheti magát. A foglalkozások természetesen mindeközben biztosítják a nevelői – oktatói munka célkitűzéseinek megvalósulását is.

Mik az előnyei ennek az oktatási formának?

– az óvodai életrend szerves folytatása

– a napi időbeosztás jobban megfelel a tanulók életkori sajátosságainak

– egyenletesebb a tanulók terhelése, tanulás és szabadidő váltja egymást

– több lehetőség nyílik a tanulókkal való beszélgetésre, esetelemzésekre, játékra

– a házi feladatot az adott tantárgyat tanító pedagógussal készítik el a gyerekek, így ő azonnal visszajelzést kap az esetleges nehézségekről

– az osztályokkal két tanító foglalkozik, így ketten hitelesebb képet alkothatnak a tanuló munkájáról, közösségbéli viszonyairól, így a nevelés lényegesen hatékonyabb lehet

– reggel a tanítás megkezdése előtt lehetőség van beszélgetésre, napi gondok felvetésére, kibeszélésére

– az iskolaotthonos oktatás esetén nem szorít annyira az idő, mint a hagyományos oktatási forma esetén, ez lehetőséget ad több játékra ill. beszélgető körök szervezésére

– a gyerekek hét közben nem viszik haza a táskájukat, ami a táska súlyát tekintve szintén könnyebbséget jelent

A délutáni sávot kitöltő órákban változatos foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók, néhány ezek közül:

– sportfoglalkozás

– kézműves foglalkozás

– számítástechnika

– dráma foglalkozás

– bábozás

– képességfejlesztő foglalkozás

– kommunikáció

– gyermekjátékok

– Ayres mozgásfejlesztés

A tanulási órák hatékonyabb, célszerűbb szervezése következtében, valamint a változatos foglalkoztatási formák során a gyerekek kiegyensúlyozottabban fejlődhetnek, képességeik, készségeik sokrétűen gazdagodhatnak. Az iskolában tanító pedagógusok mindegyike felkészült, új, korszerű pedagógiai módszerek ismerője, így minden feltétel biztosított kívánt cél eléréséhez.