Felhívás

ÓVODAI BEIRATKOZÁS A MEZŐSZENTGYÖRGYI GESZTENYÉS ÓVODÁBAN A 2021/2022-ES NEVELÉSI ÉVRE

Értesítem a Mezőszentgyörgyi község lakosságát, hogy:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

„(2) A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”

„8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”

Intézményünk alapító okirata szerint az integráltan nevelhető sajátos nevelésű gyermekek óvodai felvételére, nevelésére jogosult.

Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évben a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező!

A Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvodában való beiratkozás időpontja:

2021. április 22. – 2021. április 23. 800– 1600 óra között.

Helyszín: Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda

8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth u. 50.

A jelenlegi járványhelyzet miatt a beíratás napjaira időpont kérhető az alábbi telefonszámokon:

06-22-439-533 és 06-20-504-8680

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül hozzák magukkal:

  • a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítóját, vagy születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek lakcímétigazoló hatósági igazolványt
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • amennyiben a gyermek halmozottan-, hátrányos helyzetű, akkor az igazoló dokumentumot
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, Sajátos nevelési igény (SNI) esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményétvéleményeket

Az óvodai felvétel iránti kérelem beiratkozáskor kerül kitöltésre!

Óvodai felvétel:

Óvodai felvételkor a nemzeti köznevelésről 2011.évi CXC. törvény 49.§-ban foglaltak alapján kell eljárni:

„(1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. (2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.”

A gyermekek felvételéről legkésőbb május 15-ig hoz döntést az intézmény vezetője, és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőt.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők vagy Törvényes Képviselő figyelmét, hogy az a szülő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Mezőszentgyörgy, 2021. 03. 19.

Tóthné Turi Mónika – intézményvezető

Kiss Péter
Kiss Péter
Articles: 222